Thursday, 31 December 2015

Môj rok 2015 / My Year 2015

Share this PostPin ThisEmail This
Je tu koniec roka a s ním aj čas na malú rekapituláciu.
Pri spätnom pohľade na môj rok 2015 musím skonštatovať, že bol úžasný. Hoci tu nemôžem vymenovať zoznam konkrétnych cieľov, ktoré sa mi podarilo naplniť, rok 2015 bol pre mňa rokom učenia sa a získavania nových skúseností a zážitkov, čo má pre mňa obrovskú hodnotu.


English
The end of the year has come and with it also the time for a short recap.
Looking back over the 2015 I have to admit that it was amazing. Though I can't recount here a list of particular goals I've managed to fulfil, year 2015 was for me a year of learning and gathering of new experience, which means a lot to me.


Začala som tento blog. Hoci príspevky v archíve siahajú až do januára 2015, oficiálne bol spustený až 25. apríla 2015, počas Deweyinho 24-hodinového knižného maratónu. Moje príspevky však neboli vôbec pravidelné a počas leta nasledovala dlhšia prestávka a stále hľadajúc to pravé orechové, o čom by som tu chcela písať, som v publikovaní jedného príspevku týždenne, pokračovala až na jeseň. Neskutočne uponáhľaný záver novembra a začiatok decembera však skomplikoval aj tento môj harmonogram.
Pre mňa to však bol rok, v ktorom som strávila hodiny a hodiny zisťovaním ako taký blog vôbec funguje, hľadaním možností a nastavení, hľadaním dizajnu, ktorý by najviac zodpovedal obsahovým požiadavkám môjho blogu, hľadaním samotného obsahu, získavaním vlastných skúseností s blogovaním, zdieľaním a propagáciou príspevkov, analytikou, fotografovaním a úpravou fotiek a koncom roka dokonca aj prácou s videami. Pričom vo všetkom sa ešte stále cítim byť na úplnom začiatku, uvedomujúc si, že ma v tomto smere ešte stále čaká obrovský kus práce. Zistila som, že blog nie je len o písaní, ktoré mám zo všetkého najradšej, a úspech blogu závisí aj od množstva iných, mnou viac či menej obľúbených činností, ku ktorým si musím nájsť vlastnú cestu.


English
I started this blog. Though the posts in the archive can be traced back to the January 2015, it's been oficiality launched on 25th April 2015 during the Dewey's 24-Hour Read-a-thon. My posts, however, were far from regular and during summer I took longer break and still searching for what I'd like to write about, I continued to publish one post a week during autumn. Terribly busy end of November and beginning of December disrupted even this schedule.
For me it was, however, a year in which I spent hours finding out how does such a blog even work, searching for possibilities and settings, looking for design that would suit the content requirements the most, looking for the content itself, acquiring experience with blogging, sharing and promoting my posts, blog analytics, shooting and picture editing and at the end of the year even with editing of videos. And I still feel to be at the very beginning, being aware that there's still a lot of work waiting for me. I realised that a blog is not only about writing, I like the best of all, and success of a blog depends on number of other, for my more or less likeable activities, I have to find my own approach to make them pleasant for me.


Popri blogu som pokračovala v práci na plný úväzok v spoločnosti, ktorá je najväčším internetovým obchodom na svete a na jeseň som bola postavená pred výzvu začať dohliadať aj na prácu ďalších 6-7 ľudí, ktorú som samozrejme prijala a znamená pre mňa úžasnú možnosť učiť sa a získať veľmi vzácne skúsenosti.


English
Besides blogging I also continued to work full-time for the biggest online store in the world and in autumn I faced a challenge to start to supervise work of another 6-7 people. I accepted the challenge and it means for me an amazing opportunity to learn and get valuable experience.


Počas niekoľkých dní dovolenky koncom augusta, som sa opäť pustila do maľovania akvarelových ilustrácií. Po skončení dovolenky som počas niekoľkých večerov ešte čo to skúsila nakresliť a namaľovať, no postupne som na to už nemala takmer žiaden čas.


English
During few days of my summer holiday end of August, I tried again to paint watercolour illustrations. After vacation I spent some evenings trying to draw and paint on but subsequently I had no time at all.


V roku 2015 som tiež po druhýkrát oslávila 15 rokov a ako darček od rodičov som dostala nezabudnuteľný poznávací zájazd do Ríma. Mesta, ktoré som raz určite chcela navštíviť, no tento rok som žiadnu zahraničnú cestu nemala v pláne, a keďže cestovanie je jednou z mojich najobľúbenejších voľnočasových aktivít, bolo to pre mňa o to väčším darom a zážitkom. Okrem boľavých kĺbov a otlakov na nohách, ktoré časom preboleli, som si z Ríma priniesla veľa nezabudnuteľných zážitkov a spomienok hlavne na skutočné umelecké poklady Vatikánskych múzeí, dych vyrážajúce sakrálne stavby a umelecké diela v nich, ako aj na nedeľnú omšu na Námestí Svätého Petra, celebrovanú pápežom Františkom, za prítomnosti tisícov veriacich.


English
In 2015, I celebrated my 15th birthday for the second time and as present from my parents I received a trip to Rome. City which I wanted to visit once for sure, however, this year I had no plan for travelling abroad, and since travelling is one of my favourite free time activities, it meant for me even more. Besides aching joints and blistered feet that ceased to ache over time, I brought myself from Rome number of unforgettable experience and memories mainly of the real art treasures in Vatican Museums, breathtaking sacral buildings and masterpieces inside as well as of the Sunday mass on the St. Peter's Square, celebrated by pope Francis in the presence of thousands of believers.


No a napokon, keďže Desires & Mishaps je stále z veľkej časti knižným blogom, musím spomenúť aj vyhodnotenie Goodreads čitateľskej výzvy 2015, do ktorej som sa zapojila začiatkom roka 2015. V rámci tejto výzvy, organizovanej sociálnou sieťou Goodreads, som si predsavzala, že v roku 2015 prečítam 35 kníh, čo sa mi napokon aj podarilo úspešne splniť, hoci posledné hektické týždne roka neboli vôbec jednoduché.


English
And lastly, since Desires & Mishaps is still largely blog about books, I have to mention also wrap up of Goodreads 2015 Reading Challenge in which I took part at the beginning of 2015. In the framework of this reading challenge I've decided to read 35 books in 2015, which I eventually managed successfully, though the last busy weeks of the year weren't easy at all.

Počet prečítaných kníh: 35 (100% z celkového počtu 35)
Počet prečítaných strán: 11 365
Priemerná dĺžka knihy: 325 strán
Počet kníh prečítaných v angličtine: 24 (68,57%)
Počet kníh prečítaných v slovenčine: 10 (28,57%)
Počet kníh prečítaných vo francúzštine: 1 (2,86%)
Najdlhšia prečítaná kniha: Tolstoj, Lev Nikolajevič: 'Anna Kareninová' (1096 strán)
Najkratšia prečítaná kniha: Tavner, Gill: 'Pýcha a predsudok' (64 strán)
Najčítanejší autor: Neil Gaiman (3 knihy) a Jane Austenová (3 knihy)

English
Number of Books Read: 35 (100% of the total amount of 35)
Number of Pages Read: 11 365
Average Length: 325 pages
Books Read in English: 24 (68,57%)
Books Read in Slovak: 10 (28,57%)
Books Read in French: 1 (2,86%)
Longest Book Read: Tolstoy, Leo: 'Anna Karenina' (1096 pages)
Shortest Book Read: Tavner, Gill: 'Pride and Prejudice' (64 pages)
The Most Read Author: Neil Gaiman (3 books) and Jane Austen (3 books)

Najobľúbenejšia kniha roka 2015 / Favourite Book of the Year 2015:
V roku 2015 som čítala niekoľko úžasných kníh a nemôžem si pomôcť, ale na miesto najobľúbenejšej knihy musím umiestniť hneď 3 knihy.

English
I read several amazing books in 2015 and can't help myself but I have to put 3 books on the place of my favourite one.

Gaiman, Neil: 'The Ocean at the End of the Lane'
Austen, Jane: 'Pride and Prejudice' (čítaná v slovenskom preklade 'Pýcha a predsudok' / read in Slovak translation)
Rowling, J.K.: 'Harry Potter and the Chamber of Secrets' (len o máličko lepšia ako / only slightly better than 'Harry Potter and the Philosopher's Stone')

Knižné sklamanie roka 2015 / Bookish Disappointment of the Year 2015: Kate, Lauren: 'Teardrop'

Knižné prekvapenie roka 2015 (kniha vydaná v roku 2015) / Bookish Surprise of the Year 2015 (book published in 2015): Gaiman, Neil: Trigger Warning: Short Fictions and Disturbances
No comments:

Post a Comment