Saturday, 20 June 2015

Markus Zusak: Zlodejka kníh / The Book Thief

Share this PostPin ThisEmail This

Kniha, ktorej rozprávačom je Smrť, odohrávajúca sa v prostredí nacistického Nemecka.
/
The book, the narrator of which is the Death, set against the background of Nazi Germany.Toľko stručný opis základného rámca knihy, ktorý by ma celkom určite odradil vybrať si ju ako populárnu literatúru na oddychové čítanie. Až na to, že Markus Zusak dokázal na tomto základe vytvoriť jednu z najlepších kníh aké som kedy čítala.
/
That's short description of the basic framework of the book, which would for sure prevent me from choosing it as modern fiction for leisure reading. Except that Markus Zusak managed to create on this basis one of the best books I've ever read.


Kniha sa vyznačuje osobitým štýlom. Obsadenie smrti do úlohy rozprávača, poskytlo autorovi možnosť pozrieť sa na ľudské konanie z pohľadu outsidera, ktorý má na druhej strane možnosť sledovať ľudstvo a jeho konanie už niekoľko storočí. A túto možnosť využil Markus Zusak úplne naplno. Vecné komentáre pomenúvajúce veci pravým menom, s jemnou príchuťou žartu a irónie, pri ktorých má čitateľ pocit, že lepšie sa daná skutočnosť už postihnúť ani nedá.
/
The book has a specific style. Casting of the death in the role of the narrator, equipped Zusak with opportunity to view human acts from the point of an outsider, who on the other hand had the possibility to watch humanity and its actions for several centuries. And Zusak takes advantage of this possibility to the fullest. Matter-of-fact comments calling things by their proper names, with slight taste of joke and irony, when a reader gets the feeling that there's no better way to express the particular reality.

"A DEFINITION NOT FOUND IN THE DICTIONARY
Not-leaving: An act of trust and love, often deciphered by children."

"THE ONLY THING WORSE THAN A BOY WHO HATES YOU
A boy who loves you."Smrť v podaní Markusa Zusaka je v mnohých ohľadoch aj, a toto vás možno prekvapí, mimoriadne ľudská. Oveľa ľudskejšia než ľudia, ktorí v histórii spôsobili zločiny ako Adolf Hitler. Toto je Smrť, ktorá dokáže rozlíšiť rôzne odtiene tak dobra, ako aj zla.
/
The death by Zusak is in many ways, and this is what will probably surprise you, exceptionally human. Far more human than people that in the history caused crimes like those of Adolf Hitler. This is the death, who is able to distinguish different shades of both good and bad.


Zlodejka kníh je však v prvom rade knihou o neskutočnej sile slov. Slovo je mocná zbraň, dokáže zabíjať, ale aj zachraňovať a dať životu nový zmysel. Hlavnou postavou knihy je dievčatko Liesel, ktorá sa ako deväťročná dostáva do adoptívnej rodiny Hubermannovcov, žijúcich na chudobnej Himmel Strasse, v okrajovej časti Mníchova. Liesel je negramotná, no priťahovaná svetom slov a kníh, sa za pomoci svojho pestúnskeho otca, harmonikára a bytového maliara Hansa Hubermanna, postupne učí čítať aj písať. Dve činnosti, ktoré tak zásadne zmenia celý jej ďalší život a to tak v dobrom, ako aj hrôzostrašnom zmysle.
/
However, first of all The Book Thief is a book about great power of words. A word is a powerful weapon, able to kill s well as rescue and give life a new meaning. The main character of the book is a little girl Liesel. Liesel is 9-years-old when she arrives into her foster family of Hubermanns, living on poor Himmel Street in the outskirts of Munich. Liesel is illiterate, though lured by the world of words and books, with help of her foster father, accordionist and house painter Hans Hubermann, she learns to read and write. Two activities that will profoundly change her life both in a positive as well as in a horrific way.

"The words. Why did they have to exist? Without them, there wouldn't be any of this. Without words, the Führer was nothing. There would be no limping prisoners, no need for consolation or wordly tricks to make us feel better.
What good were the words?"

Popri zverstvách spôsobených nacistami, by sme takmer zabudli, že aj v nacistickom Nemecku žili obyčajní ľudia, ktorí chceli len pokojne žiť a s režimom nechceli mať nič spoločné, čo sa im ale kruto vypomstilo. V nacistickom Nemecku celkom určite žili aj ľudia podobní postavám z tejto knihy: deti, so svojim vlastným svetom, ako Liesel a jej najlepší kamarát Rudy Steiner; ľudia súcitiaci a obetaví ako Hubermannovci, či manželia Steinerovci, chrániaci vlastnú rodinu. Zločiny na ľuďoch, spáchané nacistami sa nedajú ničím zastrieť a nesnaží sa o to ani Markus Zusak. Markus Zusak predkladá skutočnosť vo všetkých jej rozmeroch.
/
Next to the atrocities committed by the Nazi, we would almost forget that even in the Nazi Germany, there were still ordinary people that only wanted to live in peace and didn't want to have anything to do with the regime, which cruelly rebounded on them. In the Nazi Germany, there certainly lived people similar to the characters from this book: kids with their own world like Liesel and her best friend Rudy Steiner; people compassionate and devoted like the Hubermanns, or Mr and Mrs Steiner, trying to protect their own family. Crimes against people committed by Nazis can't be covered by anything and Zusak don't even try to do so. Zusak presents the reality in all its dimensions.


Ako absolventku politológie ma určitým spôsobom láka každá beletria spojená s nejakým politickým režimom. Napriek tomu, a možno viac kvôli stručnému opisu z úvodu, som dlho otáľala nad kúpou a prečítaním si tejto knihy. Zlodejka kníh však rozhodne patrila na môj zoznam kníh na prečítanie. Hoci som typický pomalý čitateľ a prečítanie jednej priemernej knihy (cca 350-400 strán) mi bežne trvá aj celý mesiac, Zlodejku kníh som doslova hltala, niekedy aj pár kapitol naraz. Lákala ma a ja som sa večer čo večer, ráno čo ráno, tešila na čítanie. Majstrovskému štýlu Markusa Zusaka nechýba hádam nič. Niekedy čosi tají a mnohokrát prezrádza dej dopredu avšak neodrádza, ba presne naopak, láka prečítať si ešte jednu kapitolu. Alebo dve. Či tri? ;)
/
As a Political Science graduate I feel kind of attracted by fiction connected to some kind of political system. In spite of this, and maybe more due to the short description from the beginning, I've been hesitating to buy and read this book. However, The Book Thief was absolutely supposed to belong to my 'To Read List'. Although I am typical slow reader and it normally takes me even a month to read an average book (approx. 350-400 pages), I was swallowing The Book Thief, sometimes even several chapters in one session. It attracted me and every evening and every morning I was looking forward to read on. Zusak's masterful writing lacks perhaps nothing. Sometimes he keeps things hidden though many times he reveals next events but without discouraging, indeed the opposite, he attracts to read one more chapter. Or two. Or three? ;) 

Zlodejka kníh právom patrí do mojej knižnice a do imaginárnej police mojich obľúbených kníh. Je to nádherná kniha.
/
The Book Thief belongs rightly to my library and to the imaginary shelf of my favourite books. It's wonderful.

Moje hodnotenie / My rating:


Kniha vyšla aj v slovenskom preklade, vo vydavateľstve Ikar a nájdete ju hádam v každom kníhkupectve.


Ak by ste si chceli knihu prečítať v anglickom originály, tiež ju určite nájdete v takmer každom lepšom kníhkupectve. Avšak, ak by ste chceli aj čo to ušetriť a využiť aj poštovné zadarmo do celého sveta od The Book Depository, stačí kliknúť na tento link:
/
Buy The Book Thief from The Book Depository and get it with free worldwide delivery just by clicking on the link below:

buy the book from The Book Depository, free delivery


No comments:

Post a Comment