Saturday, 31 October 2015

KNIŽNÝ ÚLOVOK / BOOK HAUL: 10/2015

Share this PostPin ThisEmail This


Po menšej prestávke som si v októbri opäť urobila radosť tromi nádhernými novými prírastkami do mojej knižnice, ktoré v sebe znova spájajú literatúru s výtvarným umením.
Tým úplne prvým októbrovým prírastkom bola zbierka írskych krátkych príbehov od vydavateľstva Penguin. Knižku som mala už nejaký ten čas uloženú v zozname kníh, ktoré by som si určite chcela prečítať. Írsko ma vždy priťahovalo najmä svojou kultúrou: írske tance a piesne patria medzi moje najobľúbenejšie z folkového žánru. Írsko je tiež nádherná krajina, ktorú zatiaľ poznám len z obrázkov a opisov, a ktorú by som tiež raz chcela navštíviť. Dúfam, že ma rovnako oslovia aj tieto krátke príbehy. Už teraz sa na ne teším.
/
After short break, in October I treated myself with three wonderful, new additions to my library, once again interconnecting literature with fine art.
The very first October addition to my library was The Penguin Book of Irish Short Stories. The book has been on my 'To Read' list for some time. Ireland's been always attracting me mainly by its culture: Irish dance and songs are my favourite folk genre. Ireland is a beautiful country, which so far I know only from pictures and narrations, and which I'd like to visit once. I believe that these short stories will appeal to me as well. I'm already looking forward to read them.Stratené v preklade / Lost in TranslationLost in Translation je ilustrovaná zbierka obsahujúca viac než 50 nepreložiteľných slov, čiže slov ktoré existujú len v konkrétnom jazyku, v ktorom vznikli a do iného jazyka je ich možné preložiť jedine opisným spôsobom. Autorkou knižky je Ella Frances Sanders, ktorá na svojej stránke poznamenáva, že spisovateľkou sa stala z nevyhnutnosti a ilustrátorkou iba náhodou. Viac o nej a o jej práci sa dozviete na jej oficiálnej stránke: ellafrancessanders.com
Cudzie jazyky a ich nuansy patria medzi moje najväčšie pasie a vďaka kamarátkam, mám aj veľmi blízko k prekladom. Sama som si niekoľko krát skúsila prekladať piesne a básne z francúzštiny do slovenčiny, či zo slovenčiny do angličtiny. Je to zábava, ale aj drina, keďže rôzne jazyky používajú na vyjadrenie rovnakej myšlienky často rôzne slovné spojenia. O to častejšie k tomu dochádza najmä v piesňach a básňach, kde človek musí najprv pochopiť to, čo sa nám autor snaží povedať medzi riadkami, aby bol schopný urobiť kvalitný preklad.
Je fascinujúce a zároveň také logické, že v rôznych jazykoch sa používa na opis veci, javu, či pocitu slovo, ktoré v iných jazykoch vôbec neexistuje.
/
Lost in Translation is an illustrated compendium comprising more than 50 untranslatable words. The author of the book Ella Frances Sanders states on her website that she's become a writer out of necessity and an illustrator by accident. You can find more about her and her work on her official website: ellafrancessanders.com
Foreign languages and their nuances belong to my greatest passions and thanks to my friends I have quite close relation with translations too. Myself, I tried several times to translate lyrics and poems from French to Slovak or from Slovak to English. It's fun but hard work too, since different languages often use different collocations to express the same idea. It is even more common in songs and poems, where one has to understand the meaning between the lines in order to do a good translation.
It is fascinating and logical at the same time that different languages can describe a thing, a phenomenon or feeling by a word that doesn't exist in any other language at all.Temná Snehulienka / Dark Snow WhiteTreťou knihou v mojom októbrovom knižnom úlovku, a druhou, ktorá v sebe spája literatúru s výtvarným umením, a napokon aj akosi náhodou, sa v mojom prípade opäť týka aj učenia sa cudzích jazykov, je francúzsky preklad tradičnej rozprávky o Snehulienke, z pera bratov Grimmovcov, a s trocha netradičnými, temnými, ale o to fascinujúcejšími ilustráciami francúzskeho ilustrátora Benajmina Lacombea. Viac jeho ilustrácií nájdete na jeho oficiálnej stránke benjaminlacombe.com
Ako stále iba mierne pokročilá francúzštinárka, sa ešte vždy môžem tešiť pri čítaní nádherne ilustrovaných rozprávok, ktoré sú svojou jednoduchosťou veľmi vhodné pre každého, kto sa začína učiť nejaký cudzí jazyk a chce v ňom napredovať.
/
Third book in my October book haul, and second one interconnecting literature and fine arts, and after all the second one which has also something to do with foreign languages, is a French translation of traditional tale about Snow White by the Brothers Grimm, with slightly unconventional, dark but even more fascinating illustrations by French illustrator Benjamin Lacombe. You can find more of his illustrations on his official website: benjaminlacombe.com
As an intermediate French speaker I can still revel in reading of wonderfully illustrated fairytales, which can be easily read by anyone who is starting to learn a foreign language and wishes to make headway.
No comments:

Post a Comment