Sunday, 31 May 2015

Knižný úlovok / Book Haul: 05/2015

Share this PostPin ThisEmail This

Krásne knihy / Pretty BooksMôj májový knižný úlovok pozostával z toho, čo sa medzi milovníkmi kníh všeobecne nazýva: krásne knihy.
Pod pojmom krásna kniha sa v tomto prípade nerozumie ani tak to čo je pri knihách zvyčajne najpodstatnejšie: ich obsah, dej, zápletka, štýl akým sú napísané atď. Pod pojmom krásna kniha sa tu rozumie skôr jej hmatateľné spracovanie, ktoré je už viac dielom vydavateľa, než samotného autora (hoci jeho príbeh je hlavnou inšpiráciou): obal, väzba, úprava textu či dokonca ilustrácie. Toto všetko dokáže urobiť z knihy nielen hodnotné literárne dielo, ale aj nádhernú ozdobu knižnice. Zberatelia krásnych kníh by o tejto téme vedeli rozprávať oveľa viac ako ja. Mnoho vydavateľstiev dokonca prispôsobuje vydania, či celé edície aktuálnym dizajnovým trendom.
Medzi nepreberným množstvom kníh dokonca existuje aj nemalá skupina takzvaných coffee table books (v preklade do slovenčiny ide o knihy na kávový stolík). Ich miestom nie je ani tak knižnica, ako skôr stolík, či iné miesto, kde svojim zaujímavým obalom dokážu upútať návštevy. Väčšinou ide o knihy, ktorým dominujú predovšetkým zaujímavé obrázky. Často svojimi farbami, dizajnom či adresným názvom, slúžia aj ako výrazný doplnok, detail interiéru. V mojej knižnici sa nachádza jedna coffee table book, a je ňou kniha Living in Provence z vydavateľstva Taschen, s nádhernými obrázkami interiérov, domov a záhrad v Provensálsku.
Ale to som už trochu odbočila od témy. Pre skutočných knihomoľov znamená krásna kniha predovšetkým knihu, v ktorej prevláda text (čím hodnotnejší, tým lepšie), ktorý je zviazaný do nádhernej väzby, prípadne obalený krásnym a zaujímavým obalom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že pre knihomoľa nie je väčšej radosti, než obľúbená kniha v nádhernom vydaní. A presne také sú aj knihy v mojom májovom knižnom úlovku. Hoci som ani jednu z nich ešte nečítala, podľa skvelých recenzií, sa teším na každú z nich.
/
My May book haul consisted of what book lovers generally call: pretty books.
By pretty books we mean in this case not particularly what's usually the most substantial when it comes to books: content, story, plot, writing style of an author etc. The term pretty book means rather its tangible form, which is more of a creation of a publisher than of an author himself (though his story is the prime inspiration): cover, binding, text layout or even illustrations. All this could make a book not only a masterful literary work but a beautiful piece of your library. The collectors of pretty books would speak on this topic much more than me. Many publishers even try to adapt their editions to the latest design trends.
Among the plethora of books, there's even one considerable group of the so called coffee table books. They are not particularly destined for bookshelves but rather for tables or other places where they can catch a glimpse of visitors by their interesting covers. They are usually books predominated by interesting pictures. Their colours, design or straightforward titles often serve as distinctive complement, detail of an interior. There's one coffee table book in my library and it is the book Living in Provence from the Taschen publishers, including wonderful pictures of rooms, houses nd gardens in Provence.
However, this was a little digress from the topic here. For the true bookworms means a pretty book most of all a book predominated by text (more valuable, the better), which is bound with a beautiful binding, possibly wrapped in a wonderful and interesting cover. From my own experience I can tell that there's no bigger happiness for a bookworm than favourite book in a beautiful edition. And just so are also the books in my May book haul. Although I haven't read any of them yet, according to reviews, I am looking forward to read each of them.Ako prvé sa v mojom májovom knižnom úlovku ocitlo maličké vydanie románu Emma od Jane Austenovej, z jedinečnej flipback kvetinovej edície. Knižôčka je už v poradí treťou z tejto edície v mojej knižnici.
Potom pribudli do môjho knižného úlovku ďalšie dve krásne knihy.
/
First, a small edition of Emma by Jane Austen, from the unique flipback flower edition, ended up in my May book haul. The book is already third from this edition in my library.
And then I added to my book haul two other pretty books.


Kniha Deathless od Katherynne M. Valenteovej bola pri zostavovaní májového úlovku jeho samozrejmou súčasťou. Americká autorka fantasy Katherynne M. Valenteová nie je na Slovensku veľmi známa a to aj napriek tomu, že jej séria kníh pre deti a mládež vyšla aj v slovenskom preklade. Deathless je knihou pre dospelých, ktorá je založená na legende pochádzajúcej z ruskej ľudovej tradície. O autorke a knihe som sa po prvýkrát dozvedela z môjho obľúbeného blogu Paperback Castles.
/
Deathless by Katherynne M. Valente was a natural part of my May book haul. Deathless is based on a legend stemming from Russian folklore. For the first time I've heard about the author and her book from my favourite blog Paperback Castles.

Nad ďalšou knihou do májového knižného úlovku som dosť váhala. Presnejšie povedané, nevedela som sa rozhodnúť. Až napokon som ju nenašla vo svojom vlastnom zozname kníh, ktoré by som chcela čítať, ale v májovom knižnom úlovku Rikke Moellerovej, opäť z vyššie uvedeného blogu. Rok 2015 je pre mňa v oblasti literatúry rokom objavovania stále nových a nových kníh a vynikajúcich autorov. Treťou knihou je skutočne nádherné vydanie knihy od Richarda Adamsa: Watership Down, s ilustráciami od Alda Galliho. Ani Richarda Adamsa som predtým nepoznala a kniha Watership Down ma zaujala nielen nádherným vydaním, ale aj obsahom a recenziami. Priznám sa, že mám trocha problém so zaradením tejto knihy do jednej konkrétnej vekovej skupiny, ktorej je určená. Kniha vznikla na základe príbehov o putovaní skupiny zajacov za lepším životom, ktoré Richard Adams pôvodne rozprával svojim dvom dcéram. To z nej robí knihu určenú hlavne deťom a tínedžerom. Na druhej strane však kniha obsahuje množstvo odkazov a súvislostí, ktoré v nej nájdu skôr dospelí.
/
I was quite hesitant on which other book should I purchase in my May book haul. Or better said, I couldn't make my mind on which one to choose. And eventually, I didn't find it on my own 'To Read List' but in the May Book Haul of Rikke Moeller, again from the blog mentioned above. For me the year 2015 is the year of discovering of new books and brilliant writers. The third book is a truly beautiful edition of Watership Down by Richard Adams with illustrations by Aldo Galli. I didn't know about Richard Adams before and Watership Down attracted me not only by its wonderful edition but by its content and great reviews as well. I have to admit that I am not sure to which age group of readers should I place this book. The book emerged from series of stories about escaping group of rabbits searching for better life, told by Adams to his two daughters. This makes it a book destined mainly to children and young adults. On the other hand the book comprises many references and links only adults can find.


No comments:

Post a Comment