Saturday, 23 May 2015

Kirsty Logan: The Gracekeepers

Share this PostPin ThisEmail This


Knihu som objavila prostredníctvom Pinterestu ešte pred jej vydaním, keď ma hneď v prvom momente zaujal jej obal, ktorý je, tak ako všetky ďalšie ilustrácie v knihe, dielom talianskej ilustrátorky menom Felicita Sala. Viac o nej, ako aj o jej tvorbe sa dozviete na jej blogu: Felicita Sala Illustration. Následne som si, tak ako pri každej knihe, ktorá upúta moju pozornosť, pozrela hodnotenie, stručný obsah a prvé recenzie na stránke Goodreads, a to všetko ma presvedčilo o tom, že táto kniha stojí za to, aby som si ju prečítala.
/
I've discovered the book via Pinterest even before its publication, when I was captured by its cover at the first sight. The cover, as well as all illustrations in this book, are works by Italian illustrator Felicita Sala. You can find more about her life and works on her blog: Felicita Sala Illustration. Subsequently, just like I do with every book which caught my attention, I checked Goodreads for its rating, short description and first reviews. And all this convinced me that the book is worth of reading.


Prostredie, v ktorom sa román odohráva je úplne úžasné a bolo jedným z dôvodov, ktoré ma podnietili kúpiť a prečítať si túto knihu. Dej románu je zasadený v dystopickom svete, ktorý zaplavila voda a po kontinentoch zostalo už len niekoľko roztrúsených súostroví. V dôsledku toho sa aj ľudia rozdelili na landlockers (ľudia žijúci na pevnine) a damplings (ľudia žijúci na lodiach, na mori). Hlavnými postavami románu sú dve ženy: North a Callanish. North žije na mori, kde v cirkuse Excalibur, putujúcom od ostrova k ostrovu, vystupuje spolu so svojim medveďom. Callanish je Gracekeeper a jej úlohou je pochovávať mŕtvych pod vodnou hladinou okolo svojho malého ostrova, a v súlade s tradíciou označiť miesto posledného odpočinku klietkou s vtákom zvaným Grace, šľachteným presne na tento účel (preto Gracekeeper). Po tragédii v cirkuse sa cesty oboch žien vzájomne pretnú a obe zisťujú, že ich spája spoločný osud.
/
The setting of the novel is wonderful and it's been one of the reasons that encouraged me to buy and read this book. The story takes place in a dystopian world flooded by ocean and of the former continents there remained only few scattered archipelagos. As a result the people of the world split into landlockers (people living on earth) and damplings (people living on boats on the sea). There are two women protagonists in the novel: North and Callanish. North lives on the sea in a circus Excalibur, where she performs together with her bear. Callanish is a gracekeeper and her main task is to rest dead damplings under the sea surface surrounding her small island, and in line with the tradition to mark the resting place with a caged bird, breed especially for this purpose called Grace (that's why the Gracekeeper). After a tragedy in the circus lives of the women collide to find out that they share the same fate.Kniha vo mne po prečítaní, ako aj po prečítaní recenzií ostatných čitateľov, zanechala zmiešané pocity. Na jednej strane v nej viem nájsť úplne všetko, čo zdôrazňujú čitatelia, ktorým sa veľmi páčila, no na strane druhej, vo mne zostávajú otázky, na ktoré som celý román čakala odpovede, ale nedostala som ich. Nemám najmenšiu pochybnosť o tom, že Kirsty Logan je mimoriadne talentovanou spisovateľkou. Kniha je plná nádherných, rozmanitých, magických opisov a to tak prostredia, samotného deja, ako aj rôznych postáv.
/
After I finished the book and read reviews by other readers, I was left with rather mixed feelings. On the one hand, I can find there every thing highlighted by the readers who liked the book, but on the other hand, in vain I was waiting for the whole novel to get my questions answered. There is no doubt that Kirsty Logan is an exceptionally talented writer. The book is full of wonderful, diverse and magical descriptions of  surroundings, the story itself as well as of various characters.Možno je to jednoducho tým, že som zvyknutá na trocha iný druh fantasy literatúry aký ponúka Kirsty Logan v tomto románe. A možno je to akási forma vysokoškolsko-politologickej deformácie, že od dystopických románov podvedome vždy očakávam akýsi rámec, formu, systém fungovania spoločnosti, ktorý riadi konanie a rozhodnutia ľudí v ňom žijúcich. Počas celého románu som čakala na vysvetlenia o fungovaní sveta, v ktorom postavy žijú. Odpovede na otázky 'Prečo? Ako je to možné?', ktoré som tam však nenašla. Okrem toho som mala pocit, akoby autorka dostatočne nevyužila potenciál, ktorý jej dystopia zasadená do morského sveta ponúkala. Navyše, istá časť tohto sveta, ktorá tak výrazne zasiahla do životov oboch hlavných postáv, zostala nepovšimnutá a nevysvetlená. Čakala som skôr rámec, než hĺbku. Ak ste už prečítali takmer všetky dystopie a ste zanietenými fanúšikmi tohto žánru (ja osobne som ich prečítala len pár a radím sa skôr k fanúšikom, bez prívlastku zanietený), toto pravdepodobne nebude kniha pre vás a to aj napriek tomu, že spadá do vášho obľúbeného žánru.
Spočiatku som mala dojem, že cieľom románu je zdôrazniť inakosť a nonkonformitu, avšak aj s týmto postrehom som nebola ďaleko od pravdy. Podstatu románu asi najlepšie vystihuje výrok jednej z hlavných postáv v závere románu: "Nepatríme nikam, pretože môžeme patriť všade." Domov nie je miesto, ale pocit.
/
Maybe it's because I am used to a different kind of fantasy literature than the one offered in this novel by Kirsty Logan. And maybe it's some form of university-political science deformation that I subconsciously await some kind of framework, form, system of operation of the society ruling the actions and decisions of the people living inside. Throughout the whole novel I was waiting for explanations about functioning of the world in which the characters live. Answers to the questions 'Why? How come?" that I haven't found. In addition to this I had the feeling that Logan did not use the potential offered by the dystopian novel set in a world of seas to the fullest. Moreover, certain part of this world which affected lives of both main characters, had been left unnoticed and unexplained. I awaited more some kind of framework than depth. So if you've read almost all dystopian novels and you are passionate fans of this genre (me personally, I read just a couple and I am more a fan, without the passionate attribute), then this probably won't be a book for you, though it belongs to your favourite genre.
Initially, I had the feeling that the aim of this novel is to highlight the difference and nonconformity, however even with this observation I haven't been that far from the truth. The substance of the novel is best described by a sentence by one of the main characters at the end of the novel: "We don't belong anywhere, because we can belong everywhere." Home is not a place, home is a feeling.

Moje hodnotenie: / My rating:buy the book from The Book Depository, free delivery


No comments:

Post a Comment