Friday, 23 January 2015

Goodreads 2015 Reading Challenge

Share this PostPin ThisEmail This

a ďalšie čitateľské výzvy / and other reading challenges


(please scroll down for English translation)


Na stránke Goodreads som sa zaregistrovala presne 10. novembra 2014 a už niekoľko týždňov pred koncom roka 2014 som sa nevedela dočkať spustenia novej čitateľskej výzvy na rok 2015.
Ešte nikdy predtým som sa žiadnej podobnej výzvy nezúčastnila. Knihy som si vyberala celkom bežne podľa stručného obsahu, na základe odporúčania, prípadne aj podľa obalu (metóda, ktorá nie vždy viedla k pre mňa naozaj pútavej knihe), a čítala som keď som mala čas alebo ma obsah tej ktorej knihy zaujal natoľko, že som si ten čas jednoducho musela nájsť na úkor iných vecí, najčastejšie spánku.
Nikdy ma nenapadlo dať si novoročné predsavzatie vo forme počtu kníh, ktoré v nasledujúcom roku prečítam. Netuším koľko kníh som prečítala v roku 2014 (môj Goodreads profil zahŕňa len posledné 3 knihy, ktoré som prečítala od momentu registrácie), možno ich bolo aj viac ako som si predsavzala prečítať v roku 2015.
Voľbu konkrétneho počtu som starostlivo zvážila a od počiatočného nadšenia možnosťou ísť za nejakým cieľom a prekonať samú seba, som napokon, po zvážení mojich ďalších povinností a záľub, zvolila pre knihomoľa síce možno nízke, no reálne číslo: 35. Moje napredovanie v tejto výzve môžete tiež sledovať v kolónke na pravej strane tohto blogu.
/
I got registered on Goodreads on 10th November 2014 and for several weeks before the end of 2014 I've been looking forward  for a new 2015 reading challenge to be launched. I've never taken part in such kind of challenge before. I've been choosing my books the ordinary way: according to some short description, upon recommendation or simply according to it's cover (method, which not always led to really gripping book for me). And I read only when I had time for it or when contents of a book were interesting enough that I've decided to find the time at the expense of some other things, mostly at the expense of sleep.
It has never came to my mind to make a New Year's resolution in form of number of books I'm going to read the next year. I have no idea how many books I read in 2014 (my Goodreads profile comprising only last 3 books I've read from the moment of my registration), maybe it was even larger amount than I resolved to read in 2015.
I weighed the pick of actual number most carefully and from the first enthusiasm with possibility to follow some goal and challenge myself, in the end, with consideration to my other responsibilities and hobbies, I've picked for a bookworm maybe too low but realistic number: 35. You can follow my progress through the Goodreads 2015 Reading Challenge widget on the right side bar of this blog.Príchod nového roka so sebou priniesol aj množstvo ďalších čitateľských výziev, organizovaných blogermi.
Blogerka Anne Bogel z blogu Modern Mrs. Darcy vyzvala čitateľov na čítanie kníh vybraných podľa zaujímavých, vopred určených kritérií, ako napríklad: kniha, ktorú čítali "všetci" okrem vás; kniha, ktorá bola v originály napísaná v inom jazyku; kniha, ktorá vyjde tento rok či kniha, ktorú vám odporučí niekto s výborným vkusom. Celý zoznam nájdete na tejto stránke: MMD 2015 Reading Challenge. Myslím, že zopár kníh, ktoré mám v pláne prečítať v tomto roku, by skutočne zapadli aj do týchto kritérií.
Britská blogerka Stacey z blogu Pretty Books pripravila pre čitateľov na rok 2015 až dve čitateľské výzvy. Prvou je 2015 / 50 Book Challenge. Hoci je už v samotnom názve uvedené číslo 50, čitatelia si môžu samy vybrať koľko kníh v roku 2015 prečítajú. Druhou, je tematická výzva 2015 Classics Challenge. Cieľom je prečítať jednu klasickú knihu za mesiac. A teda či už klasiku milujete alebo si už dlhšie robíte na klasické diela zálusk, táto výzva je skvelým nápadom. Váš rok 2015 sa tak môže niesť v znamení (minimálne :) 12-tich klasických diel.
Dve samostatne blogujúce Američanky Hannah (z blogu So Obsessed With) a Kelly (blog Belle of the Literati) prišli pre rok 2015 so spoločnou čitateľskou výzvou s názvom Re-Read Challenge for 2015. Cieľom tejto výzvy je znovu sa vrátiť k obľúbeným knihám, ktoré sme už čítali a dať si repete. Dej, slová, vety a myšlienky síce zostávajú v knihách, ktoré sme po prečítaní založili do poličky nemenné. Meníme sa však my ľudia: každým rokom sme bohatší o nové zážitky, vedomosti a skúsenosti, ktoré nás často donútia aj k zmene nášho pohľadu na svet. A preto kto vie aké nové myšlienky, či aspoň spomienky na to kým sme boli, sa nám vynoria v hlave, keď sa ponoríme do opätovného čítania už raz prečítanej knihy. Je to vzrušujúca myšlienka pri ktorej mám chuť znova siahnuť aspoň po jednej už prečítanej knihe. A ak sa mám rozhodnúť, ktorá by to mala byť, tak ako najvážnejší kandidát sa ukazuje jedna z mojich najobľúbenejších kníh od jedného z mojich najobľúbenejších autorov: Paulo Coelho: Záhir. Nuž, nie je to zlý nápad :)
/
New year also brought number of another reading challenges organised by bloggers.
Blogger Anne Bogel from blog Modern Mrs. Darcy invited readers to read books picked according to a list of interesting criteria like for example: a book your mom loves; a book that was originally written in a different language; a book published this year or a book recommended by someone with great taste. You can find the full list here: MMD 2015 Reading Challenge. I think that some books I would like to read this year really fulfil some of the criteria.
British blogger Stacey from blog Pretty Books prepared for readers in 2015 even two reading challenges. The first one is the 2015 / 50 Book Challenge. Though there is number 50 in the title of the challenge, readers are free to chose how many books they want to read in 2015. The second one is thematic challenge 2015 Classics Challenge. The goal of this challenge is to read one classic book per month. And so if you love classics or you've been planning to read classics for some time, this challenge is great idea indeed. Your year 2015 can be marked by (at least) 12 classic pieces.
Two separately blogging Americans Hannah (from blog So Obsessed With) and Kelly (blog Belle of the Literati) introduced for 2015 common reading challenge named Re-Read Challenge for 2015. The aim of this challenge is to return to your favourite books you've already read before and re-read them again. Of course, the plot, words, sentences and thoughts in the books we've already read stay the same. However we change: we get new experience and knowledge, which often make us to change our point of view. And so who knows what new ideas, or memories on who we used to be, can come to our minds when we lose ourselves in a book we've already read ones. It's an exciting idea urging me to go for at least one book I've already read. And if I should decide on which one it should be I would most probably go for one of my favourite books by one of my favourite authors: Zahir by Paulo Coelho. Well, it isn't bad idea :)

Pre rok 2015 som si však vybrala práve Goodreads 2015 Reading Challenge, pretože mi dáva úplne voľnú ruku pri výbere kníh, ktoré budem čítať. Čítať a zároveň publikovať svoje dojmy a odporúčania na tomto blogu, čím vás dúfam aspoň trocha inšpirujem siahnuť po niektorej z nich (prípadne si ušetriť čas čítaním niečoho, čo vás nebude zaujímať). Môj zoznam kníh, o ktorých si myslím, že by stálo za to prečítať, je tiež súčasťou môjho Goodreads profilu a link priamo do mojej poličky s knihami na prečítanie nájdete hneď pod linkom na Goodreads Reading Challenge, na pravej strane tohto blogu. Zoznam pravidelne dopĺňam o nové a nové zaujímavé tituly, takže sa určite oplatí na tento link kliknúť častejšie, či sledovať môj profil priamo na Goodreads.
/
For 2015 I've chosen Goodreads 2015 Reading Challenge which makes me free to chose the books I want to read. Read and post my impressions and recommendations on this blog by which I hope I will  at leas inspire you to grab one of them too (or possibly I will spare your time spent reading something you are not interested in). My list of books which I consider to be worth of reading is also part of my Goodreads profile and you can find the direct link to my 'to read shelf' right under the link to the Goodreads Reading challenge on the right bar of this blog. I update the list with new finds on regular basis, so it is worth to click on this link more often, or to follow my profile straight on Goodreads.

No comments:

Post a Comment